Đầu tư vào đổi mới vì một Maine thịnh vượng

MTI cung cấp các khoản tài trợ, cho vay, đầu tư cổ phần và dịch vụ để hỗ trợ nền kinh tế đổi mới của Maine. Chúng tôi hỗ trợ các ý tưởng, sản phẩm hoặc phương pháp mới có tiềm năng phát triển và đa dạng hóa nền kinh tế của Maine cũng như tăng số lượng việc làm có chất lượng trên toàn tiểu bang thông qua hỗ trợ trực tiếp của các nhà đổi mới và thông qua hỗ trợ của các chương trình và cơ sở hạ tầng khuyến khích đổi mới.

MTI had another impactful year in Fiscal Year 2022. Read our Báo cáo hàng năm để tìm hiểu thêm về các tổ chức và đổi mới tuyệt vời đã được hỗ trợ.

Gần đây, MTI đã phát triển một kế hoạch chiến lược mới. Đọc về quá trình chuyển đổi của chúng tôi đối với các quy trình đăng ký, xem xét và cấp vốn mới.