Quỹ PRIME

The portal to accept applications for the PRIME Fund Phase 1 Program CLOSED at midnight on May 24, 2022 and award announcements were made during the last week of July, 2022. Please understand additional time will be required to process awards and distribute award payments. 

MTI đã thành lập Quỹ Phục hồi Đại dịch cho Nền kinh tế Maine Sáng tạo (PRIME) để phân phối $39M trong nguồn tài trợ liên bang được phê duyệt thông qua Đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ năm 2021 (ARPA). Sáng kiến này cung cấp kinh phí tài trợ để giúp các doanh nghiệp ở Maine phục hồi sau những thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra thông qua phát triển kinh doanh và đổi mới trong các lĩnh vực công nghệ của bang chúng tôi. Quỹ PRIME sẽ có sẵn trong hai giai đoạn.

The application portal for PRIME Fund Phase 1 ĐÃ ĐÓNG CỬA at midnight on May 24, 2022 and award announcements were made during the last week of July, 2022. Additional time and communications will be required to process awards and distribute award payments.

Đọc thêm về từng giai đoạn của Quỹ PRIME.

Click here for the list of PRIME Fund Phase 1 awardees.