Quỹ PRIME

MTI đã thành lập Quỹ Phục hồi Đại dịch cho Nền kinh tế Maine Sáng tạo (PRIME) để phân phối $39M trong nguồn tài trợ liên bang được phê duyệt thông qua Đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ năm 2021 (ARPA). Sáng kiến này cung cấp kinh phí tài trợ để giúp các doanh nghiệp ở Maine phục hồi sau những thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra thông qua phát triển kinh doanh và đổi mới trong các lĩnh vực công nghệ của bang chúng tôi. Quỹ PRIME sẽ có sẵn trong hai giai đoạn.

Hạn nộp hồ sơ cho Giai đoạn 1 đã được gia hạn (từ ngày 19 tháng 5) đến nửa đêm vào Ngày 24 tháng 5 năm 2022. MTI dự kiến sẽ công bố giải thưởng Giai đoạn 1 của Quỹ PRIME vào tháng 6 năm 2022.

Đọc thêm về từng giai đoạn của Quỹ PRIME.